Mansfrågor

Här nedan hittar ni en uppräkning av mansfrågor jag ser som viktiga. Det är kanske värt att nämna att de listade punkterna inte är alla de frågor som vore värda att ta sig an, utan ett urval jag känner starkt för. Likaså respekterar jag er rätt att utforma egna listor bestående av helt andra punkter.

Jag har fattat mig väldigt kort; listan är tänkt som en snabb checklista över vad jag ser som prioriterat, och inte som en djuplodande genomgång av respektive problemområde.

Eliminera det radikalfeministiska tolkningsföreträdet

Detta är den enskilt viktigaste jämställdhetsfrågan i Sverige idag. Så länge den radikalfeministiska ideologin med mannen som den överordnade förtryckaren tillåts utgöra grund för jämställdhetsdiskussioner, kommer mansfrågor aldrig att tillmätas det erkännande de förtjänar. Varför skulle någon bry sig om deras eventuella problem, när de ändå är ”skurkarna”? Först när könen på allvar ses som lika värda omtanke, kan rätt prioriteringar göras.

Könsneutrala satsningar mot partnervåld

Det är onekligen så att fler kvinnor än män far illa av partnervåld. Kring 75-80% av de som dödas av en (nuvarande eller f.d.) partner är kvinnor, och 65-70% av de som skadas fysiskt (ju värre skador, desto större andel kvinnor). Det är även vanligare med över tid upprepat våld från män mot kvinnor än tvärtom.

Dock är andelen manliga offer i rent antal huvuden räknat fortfarande kring 40-50%, och det är som sagt cirka en tredjedel av de fysiskt skadade som är män. Trots detta satsar staten hundratals miljoner kr på att förebygga alla typer av partnervåld förutom sådant med manliga offer och kvinnliga förövare. Trots det uppgår finansieringen av (landets mycket få) mansjourer med statliga medel till en bråkdel av vad (landets mångdubbelt fler) kvinnojourer får. Detta  kan aldrig vara rimligt – stödet och skyddet för drabbade män bör stå i proportion till den verkliga utsattheten.

Förbättra pappors rättigheter

Pappor ses fortfarande som andra gradens föräldrar i flera avseenden, vilket inte är acceptabelt. Barnbidraget tillfaller tack och lov inte längre per automatik mamman utan är nuförtiden delat lika, men det finns fortfarande en hel del kvar att jobba med. Utpekade faderskandidater bör ha rätt att kräva faderskapstest, och inte kunna bli underhållsskyldiga utan positivt testresultat. Genom test bevisade pappor bör automatiskt få gemensam vårdnad om barnet, även om föräldrarna inte är gifta. Utredningar i vårdnadstvister bör (om möjligt) utföras av tvåkönade utredarteam, för bredare perspektiv.

Förbättra pojkars situation inom skolväsendet

Trots att pojkar har samma genomsnittliga intelligens som flickor, och presterar likvärdigt på nationella prov, får pojkar i genomsnitt sämre betyg i den svenska grundskolan. Det är också fler pojkar som upplever skolgången som meningslös, och som bedöms ha disciplinära problem (även om ämneskunskaperna i sig är adekvata). Mönstret finns kvar upp i åldrarna; det är färre män än kvinnor som läser högre utbildningar på högskolor och universitet, och än färre som tar examen.

Att pojkar och unga män inte ges tillräckliga möjligheter att trivas i skolvärlden är inte bara en rättvisefråga, utan innebär även ett stort resurstapp för Sverige som land. Följaktligen är det viktigt med åtgärder som anpassar undervisningen även till pojkars behov, t.ex. i form av fler lärarledda lektioner, tydligare kunskapskrav och mer lugn och ro i klassrummen.

Sad young manBättre uppfångande av unga mäns psykiska ohälsa

Det pratas mycket om hur sorgligt det är att så många flickor och unga kvinnor försöker ta sina egna liv, som ett rop på hjälp. Det talas betydligt mindre om att pojkar och unga män är mångdubbelt bättre på att faktiskt lyckas begå självmord. Denna diskrepans är ett tydligt bevis på att samhället brister i sin omsorg om unga män, och i sin vakenhet inför deras psykiska hälsa. Skola och omsorg måste följaktligen vidta åtgärder för att bättre fånga upp unga killar som mår dåligt, t.ex. i form av att inte avfärda stökigt eller asocialt beteende som ”boys will be boys”.

Förbud mot omskärelse

Att manlig omskärelse är tillåtet borde ses som ett mysterium och en styggelse. Det är förvisso sant att de grövre formerna av kvinnlig omskärelse innebär värre risker och men än vad manlig gör, men ingen skulle väl komma på tanken att tillåta misshandel bara för att mord är värre? Faktum är att även manlig omskärelse innebär risker för nedsatt hälsa och sexuell funktion, och därtill utgör sedvänjan på flertalet punkter en klar förbrytelse mot FN:s barnkonvention, och mot barns rätt till kroppslig integritet.

Forskning kring förbättrad screening för prostatacancer

Prostatacancer dödar betydligt fler svenska medborgare varje år än vad bröstcancer gör. Trots det har sjukvården en välfungerande och omfattande apparatur för att upptäcka den senare, men klart bristfälliga rutiner för att upptäcka den förra. Därtill läggs det mer pengar på forskning kring bröstcancer, för att inte tala om den samhälleliga uppmärksamheten i form av diverse stödgalor och insamlingskampanjer. Män (som i det här fallet är en mer utsatt grupp) borde givetvis få minst samma omsorg som kvinnor.

Annonser

En kommentar

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s