Mördande matematik

Det faktum att ungefär 15-20 kvinnor i Sverige varje år mister livet på grund av dödligt partnervåld är naturligtvis tragiskt. Det är också något som brukar nyttjas som belägg för teorin om könsmaktordningen, dvs. mäns (påstådda) förtryck av kvinnor. För att den aktuella omständigheten skall kunna sägas stödja sagda tes, krävs dock att åtminstone någon av följande två förutsättningar är uppfyllda:

A) Att mäns dödliga våld i högre utsträckning riktar sig mot kvinnor än mot män.
B) Att andelen dödligt våld av typen partnervåld är högre för män än för kvinnor.

Om ingen av ovanstående punkter stämmer, bevisar mäns högre nyttjande av dödligt (partner)våld endast mäns generellt högre våldsbenägenhet, och ingenting om maktutövande mellan könen. Hur ser verkligheten då ut?

Imprisoned manJag utgår från siffror framlagda av kriminologen Mikael Rying, som forskat om dödligt våld i Sverige under över 20 års tid. Han konstaterar att ungefär 100 personer per år tas av daga i Sverige, och att ungefär 1/3 av dessa är kvinnor. Av de kvinnliga offren är i sin tur ungefär hälften offer för dödligt partnervåld, dvs. någonstans kring 16-17 personer.

Detta stämmer ganska bra även med andra siffror kring dödligt partnervåld i Sverige, som brukar ange ungefär 15-20 kvinnliga dödsoffer varje år, och 4-6 manliga. Jag kommer att räkna med 17 kvinnliga offer, och 5 manliga. (Det innebär en könsfördelning med ungefär 77% kvinnliga offer för dödligt partnervåld.)

Rying konstaterar vidare att förövare av dödligt våld rent generellt utgörs av kring 90% män, och 10% kvinnor. För att kunna räkna på ett tydligt och greppbart sätt kommer jag att anta att förhållandet förövare/offer är 1:1, dvs. att varje enskild förövare har ett enskilt offer på sitt samvete. Detta är i strikt mening inte sant, då t.ex. ett fåtal så kallade ”utökade självmord” skevar den bilden något. Denna diskrepans påverkar inte giltigheten i det kommande resonemanget; varför kommer jag att förklara i sinom tid.

Ett sista antagande jag gör, enbart för att ingen skall kunna anklaga mig för att hålla manligheten om ryggen, är att även samtliga kvinnliga offer utöver de som dör som en följd av partnervåld tas av daga av manliga förövare. Detta är sannolikt inte fallet, men om det antagandet ändå görs, har vi gett tesen om mäns dödliga våld som ett uttryck för könsmaktordningen maximal chans att bevisas.

Då så. Vad vi därmed vet som grundförutsättningar kan sägas vara följande:

 • Antalet manliga förövare av dödligt våld, totalt: 90
 • Antalet manliga förövare av dödligt partnervåld: 17
 • Antalet kvinnliga förövare av dödligt våld, totalt: 10
 • Antalet kvinnliga förövare av dödligt partnervåld: 5
 • Antalet kvinnliga dödsoffer, totalt: 33
 • Antalet kvinnliga dödsoffer med manlig förövare: 33
 • Antalet manliga dödsoffer, totalt: 67

Dags att kika på de två angivna förutsättningarna för att dödligt manligt våld skall kunna sägas stödja tesen om könsmaktordningen.

A) Riktar sig mäns (dödliga) våld i högre utsträckning mot kvinnor än mot män?

90 manliga förövare dödar 33 kvinnliga offer, och (följaktligen) 57 manliga offer. Mäns dödliga våld riktar sig alltså primärt mot andra män och inte mot kvinnor, med 63% manliga offer och 37% kvinnliga offer. Svaret på frågan är alltså NEJ.

B) Är andelen dödligt våld av typen partnervåld högre för män än för kvinnor?

För män är andelen av det utövade dödliga våldet som utgörs av partnervåld 17/90, vilket avrundat uppåt blir 19%. För kvinnor är motsvarande siffra 5/10, vilket alltså är 50%. Även här är alltså svaret på frågan NEJ.

Noterbart är även att där mäns dödliga våld i 37% av fallen riktar sig mot kvinnor, riktar sig kvinnors dödliga våld i minst 50% av fallen mot män. Kvinnor är alltså mer benägna att när de dödar ha ett offer av det motsatta könet, än vad män är! (Att jag skriver ”minst” är för att med det dödliga partnervåldet exkluderat, återstår det fortfarande fem kvinnliga årliga förövare av dödligt våld, och könet på deras offer är okänt.)

Vad drar vi då för slutsats av detta? Tja, faktum kvarstår att män är mer våldsbenägna, och står för en stor majoritet av allt dödligt våld. Om detta beror på biologi eller inlärda beteenden, och vilka verktyg som därmed är bäst lämpade för att reducera det dödliga våldet, kan diskuteras. Oavsett vilket är det givetvis önskvärt att motverka allt dödligt våld.

Det på det generella planet. När det gäller den grundläggande frågeställningen i detta inlägg, landar vi dock i en påtagligt tydlig slutsats:

När mäns dödliga våld primärt riktar sig mot andra män (och t.o.m. i lägre grad än kvinnors dödliga våld mot det motsatta könet) och andelen dödligt våld som utgörs av partnervåld därtill är lägre för män än för kvinnor, kan det manliga beteendet avseende dödligt våld inte på något sätt sägas stödja tesen om könsmaktordningen, och/eller sägas utgöra ett uttryck för ett manligt förtryck av kvinnor.

Ytterligare stöd för denna slutsats återfinns i det faktum att kvinnor även utför en större del av sitt totala våldsutövande inom intima relationer, medan det omvända gäller för män. Fakta talar här alltså ett tydligt språk, varför den felaktiga argumentationslinjen bör överges utan vidare dröjsmål!

Fotnot: Jag lovade att kommentera hur frånvaron av ett exakt 1:1-förhållande mellan antalet dödade och antalet förövare inte förverkar min poäng. De flesta massmord och utökade självmord utförs förvisso av män, vilket sannolikt innebär att det verkliga antalet manliga förövare på årsbasis är något lägre än de 90 jag har räknat med.

Notera dock att antalet offer av respektive kön likafullt är korrekt angivna. Dels innebär detta att uträkningarna ovan fortfarande håller, dels lämnar det oss med följande fråga: Om det vore färre män än jag antagit som utövar dödligt våld överhuvudtaget (och därmed även specifikt mot kvinnor) – hur skulle detta kunna sägas stödja bilden av mäns dödliga våld som ett uttryck för kvinnoförtryck?

Annonser

8 comments

 1. Det verkar som att du gör ett antagande att alla dödsfall relaterade till partnervåld sker i heterosexuella (eller åtminstone tvåkönade) par, dvs att om offret för dödligt partnervåld är kvinna är förövaren en man, och tvärtom. Finns någon statistik bland dina källor kring hur många av partnervåldsdödsfallen som sker i samkönade par? Är antagandet om hetero-par rimligt?

  1. Bra och relevant fråga. De siffror jag anger om dödsoffer för partnervåld varje år verkar av allt att döma gälla tvåkönade förhållanden, medan siffror för samkönade par är behäftade med mer av mörkertals-problematik. Det jag dock har läst mig till är att partnervåld rent generellt verkar vara minst lika vanligt i både lesbiska och gay-förhållanden. Kanske t.o.m. något vanligare i gay-förhållanden, vilket verkar rimligt givet mäns högre, generella våldsbenägenhet.

   Vad som här behöver vägas in är naturligtvis också vilket typ av parförhållanden som är vanligast. Det brukar sägas (och jag har ingen faktakälla som säger annat) att cirka 10% av befolkningen är homosexuell. Sedan kan givetvis bisexuella personer också leva i samkönade parförhållanden, men någonstans känns det ändå som ett rimligt antagande att andelen samkönade parförhållanden knappast överstiger 10% av totalen nämnvärt.

   Även om vi (strikt hypotetiskt) antar att frekvensen dödligt partnervåld skulle vara dubbelt så hög i gay-relationer som i tvåkönade relationer, skulle det ändå bara ge att 1 av 5 manliga offer har dödats av en manlig partner (då 5 * 0,1 * 2 = 1). Det skulle i så fall inte ändra varken slutsatsen jag drar eller dess berättigande.

 2. Bra inlägg och redogörelse! En liten synpunkt. Du skriver:

  ”Noterbart är även att där mäns dödliga våld i 37% av fallen riktar sig mot kvinnor, riktar sig kvinnors dödliga våld i minst 50% av fallen mot män. Kvinnor är alltså mer benägna att döda det motsatta könet, än vad män är!

  Detta är i strikt mening inte sant. På sätt och vis implicerar det att någon först väljer om han/hon ska döda eller inte, och sen väljer ett offer. Då är kvinnor mer benägna att välja ett manligt offer än vad män är att välja ett kvinnligt offer. Men det är en ganska långsökt tolkning av folks beteende.

  Eftersom en större andel av samtliga män dödar en kvinna, i jämförelse med den totala andelen kvinnor som dödar en man, känns det som att en mer korrekt beskrivning hade varit att män är mer benägna att döda någon av det motsatta könet. Eller annorlunda (och enklare) uttryckt: Fler män dödar en kvinna än vice versa, alltså är män mer benägna att döda en kvinna än vice versa.

  Det är småpet, jag vet, och din poäng går fram oavsett. Men kanske skrivningen skulle behöva förtydligas.

  1. I see your point. Av 100 mord är det fler som är med manlig mördare och kvinnligt offer än tvärtom. Jag har inga problem med att vara tydlig på den punkten, eftersom jag inte för ett ögonblick bestrider mäns högre våldsbenägenhet rent generellt. Dock är det – precis som du påpekar – fortfarande en i sammanhanget relevant observation hur könsfördelningenen bland offren ser ut för de mord som väl begås av respektive kön.

   Jag har ändrat något lite på formuleringen i texten, från ”Kvinnor är alltså mer benägna att döda någon av det motsatta könet, än vad män är” till ”Kvinnor är alltså mer benägna att när de dödar ha ett offer av det motsatta könet, än vad män är”. Blir lite mer rättvisande så; tack för input!

  1. Absolut! Psykisk ohälsa, missbruk och socialt utanförskap är samtliga faktorer som höjer risken att någon (oavsett kön) skall nyttja partnervåld. Inte så att inte även andra kan utgöra förövare, men det är klart mindre sannolikt. Det framgår också av den skrivelse jag länkar till i texten (länken vid orden ”andra siffror”). Tack dock för att du understryker/förtydligar detta!

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s