(C) Svar kring manspolitiska frågor

Centerpartiet, loggaCenterpartiet blev nästa parti att återkomma med svar på  mina ”manspolitiska” frågor. (Sedan tidigare har även KristdemokraternaSocialdemokraterna och Folkpartiet svarat.) Här nedan återges deras svar, samt några korta reflektioner från min sida. (Den huvudsakliga bedömningen av deras svar lämnar jag dock åt er att göra individuellt.)

Fetstil = min ursprungliga fråga, kursiv stil = (C) svar, normal brödtext = mina kommentarer.

1. Anser ni att män som grupp i Sverige av idag är överordnade kvinnor som grupp? (Om ”Ja”, exemplifiera gärna vilka formella eller informella rättigheter ni anser att män har som kvinnor saknar.)

Det finns fortfarande strukturer och normer i vårt samhälle som bidrar till att män och kvinnor inte är jämställda. Flertalet exempel vittnar om detta – bland annat tjänar kvinnor mindre än män, en majoritet av näringslivets toppar är män och kvinnor utför i snitt 5 timmar mer obetalt hemarbete jämfört med männen. Centerpartiet tror att vägen till ett jämställt samhälle bygger på förändrade attityder och fördomar.

Egentligen är det (C) räknar upp exempel på att samhället inte är likställt, snarare än inte jämställt. De egna val en person gör påverkar naturligtvis utfallet, och att kvinnor tjänar mindre än män beror till allra största delen på just egna val. Sedan kan jag förvisso hålla med om att fördomar kring vem som utgör en ”bra chef” kan spela en viss roll när toppositioner skall tillsättas, men det är ETT område där kvinnor i så fall har underläge. När män döms bort i vårdnadstvister p.g.a. fördomar om vem som utgör en ”bra förälder” ser det inte som ett belägg för mäns underordning…

Vidare så är det sant att kvinnor utför mer obetalt hemarbete, medan män yrkesarbetar mer och därmed bidrar mer till hushållskassan. Detta kan vara problematiskt, t.ex. i samband med föräldraledighet, då det slår mot pensionsutfallet – men i det stora hela handlar det återigen om att ta ansvar för de egna valen, även om de fattas i samråd med en annan familjemedlem.

2. Anser ni att män som grupp har något som helst kollektivt ansvar för vad individuella brottslingar av manligt kön gör?

Nej. Som ett liberalt parti tar Centerpartiets ideologi utgångspunkt i individer och vi tar starkt avstånd från kollektiv bestraffning. Ett demokratiskt samhälle bygger på att rättsväsendet är blint för attribut såsom kön, ursprung eller sexualitet och dömer utifrån varje individs handlingar.

Bra! Skönt att (C) tydligt tar avstånd från kollektiv skuldbeläggning. Låt oss för övrigt då hoppas att (C) får inflytande över rättspolitiken, så att de kan motverka den straffrabatt (att dömas mindre ofta och lindrigare än män, för samma brott) som kvinnor idag fortfarande erhåller.

3. Ungefär 1/3 av de fysiskt skadade av partnervåld är män, men trots det finns det försvinnande få (och undermåligt finansierade) mansjourer. Har ni några konkreta förslag för att förbättra situationen för utsatta män, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Våld i nära relationer drabbar framför allt kvinnor, men det är lika viktigt att uppmärksamma de män som blir utsatta. Tyvärr talas det idag för lite om mäns utsatthet och majoriteten av samhällets insatser är inriktade mot kvinnor. Centerpartiet anser att det krävs ett mer könsneutralt perspektiv på våld i nära relationer samt en nationell kunskapsinsats för att höja kompetensen hos berörda myndigheter. De flesta organisationer och jourer som arbetar med våld i nära relationer är ideella och bygger på privata initiativ. En ökad kunskapsspridning om våld mot män kan bidra till fler sådana initiativ.

Det finns två tydliga element i detta svar; ett klockrent och ett inte. Att (C) ser det som lika viktigt att uppmärksamma utsatta män låter tacknämligt. Sedan är det synd att de följer upp det med att antyda att de som vill se konkret skillnad får ställa in sig på ideella insatser. Sant är att även de flesta kvinnojourer är huvudsakligen ideellt drivna, men många erhåller ändå vissa statliga medel. När ungefär 1/3 av de fysiskt skadade och 1/4 av de dödade av partnervåld är män, kan man tycka att mansjourer borde få motsvarande minst 25% av de medel som ges till kvinnojourer.

4. Jag menar att utpekade faderskandidater (utanför äktenskap) bör ha rätt att kräva faderskapstest, och att det inte skall vara möjligt att bli underhållsskyldig utan positivt testresultat. Stödjer ni denna uppfattning?

Enligt 2 kap. 6 § föräldrabalken bör socialnämnden verka för att blodundersökning görs på modern, barnet och den som kan vara far till barnet, om mannen begär det eller det finns anledning att anta att modern haft samlag med fler än en man under den tid då barnet kan vara avlat.

Precis som jag har konstaterat tidigare: en jättebra lagtext, om det inte hade varit för ordet ”bör”… Korrekt formulering borde naturligtvis vara ”måste”.

5. På liknande manér anser jag att genom test bevisade pappor automatiskt bör få gemensam vårdnad om barnet, även om föräldrarna inte är gifta. Stödjer ni denna uppfattning?

Samhället anser att gemensam vårdnad är till fördel för ett barn om inte starka skäl talar emot detta. Det tycker Centerpartiet är en viktig princip. Skulle pappan vända sig till domstol är hans möjligheter, generellt sett, stora till att via ett domstolsbeslut få del i vårdnaden. Vad som bedöms vara till barnets bästa måste vara vägledande.

Jag kanske inte nödvändigtvis håller med till 100% om att samhället anser gemensam vårdnad vara det bästa; det verkar finnas ganska gott om exempel på socialtjänster som ser mödrar som de primära föräldrarna. Det är dock en sidokommentar här; svaret från (C) är hursomhelst kanske det mest ”pappavänliga” hittills.

6. Trots överlag likvärdiga resultat på nationella prov, har svenska skolpojkars betyg hamnat märkbart efter deras kvinnliga klasskamraters. Har ni några konkreta förslag för att motverka denna betygsdiskriminering, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Det finns inget som pekar på att det faktum att pojkar generellt presterar sämre i skolan jämfört med flickor skulle vara ett resultat av betygsdiskriminering. Det är snarare troligt att det är attityder och förväntningar som gör att flickor tenderar att prestera bättre i skolan. Samtidigt visar den senaste statistiken från Skolverket att pojkarna höjde sina betyg mest under vårterminen 2013.

Genom hela utbildningssystemet från förskolan till högskolan ska flickor och pojkar ha samma möjligheter att förvärva kunskap samt förverkliga sig själva. Undervisningen ska utgå från individen och dennes förutsättningar i alla avseenden. Vi måste vidare förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen.

Centerpartiet tror att mindre omfattande men tätare uppföljningar av elevens kunskapsutveckling är en väg till framgång. Genom tätare återkoppling får eleven större möjligheter att förstå vilken kunskap hon eller han har samt vad som saknas för att nå målen. Att tidigt arbeta med datorer som redskap i skolan har visat sig varit positivt för pojkars utveckling i skolan då pojkar oftare än flickor har svårt med finmotoriken och därmed svårt att skriva.

Den första passagen är en rejäl dikeskörning. Om pojkar vid samma provresultat på de betygsgrundande nationella proven får lägre betyg än flickor, hur kan detta inte peka på betygsdiskriminering? ”Attityder och förväntningar” är naturligtvis bara en omskrivning för det klassiska begreppet ”antipluggkultur”, vilket är synnerligen olyckligt när det finns studier som visar vilka förutsättningar pojkar behöver (mer lärarledd katederundervisning, striktare disciplin, högre prestationskrav och mer tävlan, mindre klasser)  för att trivas och frodas i skolan. Det är förutsättningarna som är fel, inte pojkarna.

Avslutningen på svaret är dock positiv, då (C) där ger exempel på en konkret åtgärd med möjlighet att förbättra pojkars skolsituation. Bra!

7. Även inom högre utbildningar (och särskilt i examina därifrån) råder det en generell brist på manliga studenter. Har ni några konkreta förslag för att rätta till denna obalans, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Centerpartiet arbetar för att fler får möjlighet att studera. Grunden handlar om att erbjuda en så bra och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning som möjligt. Antagningen till högskolor och universitet måste dock baseras på kompetens.

Givet den sista formuleringen är jag helt okej med svaret här. Min förväntning är att (C) då i konsekvensens namn också motsätter sig kvotering i andra sammanhang, t.ex. till börsbolags styrelser. Så länge lika rättigheter och skyldigheter råder, har jag generellt inga issues med olika utfall.

8. Pojkar/män begår självmord i betydligt högre utsträckning än flickor/kvinnor. Har ni några konkreta förslag på hur pojkars/mäns psykiska hälsa skall ges större uppmärksamhet och förbättras, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och bör ses som ett folkhälsoproblem som kräver särskild uppmärksamhet och kraftfulla insatser. Ett steg är att skapa bättre samverkan mellan de verksamheter som arbetar närmast barn och unga – såsom socialtjänst, skola, förskola, elevhälsa och BUP. Föräldrastöd är en åtgärd som visat sig ha goda effekter – Centerpartiet vill därför satsa på en nationell strategi för samhällets stöd till föräldrar i deras föräldraskap. Centerpartiet anser även att en särskild kommission bör tillsättas med uppgift att öka kunskapsbasen kring orsakerna till den försämrade psykiska ohälsan.

Precis som i fallet med ett par av de partier som tidigare svarat på frågorna, landar (C) i ett svar som låter bra rent generellt, men som inte i något avseende tar fasta på det faktum att detta faktiskt är ett genuint mans-/pojkproblem. Givet den mycket högre frekvensen drabbade män, hade det varit efterlängtat med ett parti som faktiskt vore inne på riktade åtgärder. Samtidigt gör två fel givetvis inte ett rätt, och kan ett barns psykiska hälsa förbättras, är det (oavsett barnets kön) ”win” på det.

9.  Anser ni att omskärelse av män under 18 år skall vara lagligt av icke-medicinska skäl, t.ex. av religiösa skäl?

Ja. Ett förbud mot omskärelse skulle riskera att leda till att flera ingrepp istället skulle utföras utanför sjukvården. Detta skulle innebära stora risker och lidande för barnet. Enligt nuvarande lagstiftning ska omskärelse utföras av en legitimerad läkare eller en person med särskilt tillstånd. Smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska måste alltid användas under ingreppet. Mot bakgrund av detta anser Centerpartiet att manlig omskärelse även fortsättningsvis ska vara tillåten, samt finansieras av respektive landsting.

Trist. Jag kan förstå frestelsen i att peka på risken för värre följder av illegala ingrepp i det fördolda, men det är egentligen ett ganska dåligt skäl till att vara så undfallande. Vi pratar ju fortfarande om ett inte riskfritt ingrepp, som är av sådan natur att det fordrar smärtlindring, och som utförs på omyndiga barn utan medicinska skäl.

Den logiken bör ju annars ge att statligt ”kvalitetssäkrad” hembränning borde vara lagligt, för att motverka risken för metanolförgiftning vid dåligt, olagligt hembränt. Any takers, riksdagspartier?

10. Det dör betydligt fler män av prostatacancer än vad det dör kvinnor av bröstcancer. Trots det erbjuds kvinnor gratis mammografi via den offentliga vården, medan män inte erbjuds motsvarande prostataundersökning. Har ni planer på att införa denna omsorg även för män?

I dagsläget finns för lite evidens för att förespråka allmän screening för prostatacancer, så kallad PSA-screening. Varken Socialstyrelsen eller EU.s expertgrupp bedömer att det finns tillräckligt underlag för att rekommendera detta. En viktig skillnad mellan PSA-screening och bröstcancerscreening är att det vid upptäckten av bröstcancer är närmare 100 procents dödlighet om det inte sker någon behandling. Vid prostatacancer är det nästan tvärtom – en upptäckt prostatacancer orsakar i de allra flesta fall inte död på grund av prostatacancer. Dessutom medför prostatacancerbehandling ofta svåra bieffekter. Det finns alltså en risk för överbehandling och att man gör mer skada än nytta.

Här har alla partier pekat på goda grunder för att inte införa statligt finansierad mass-screening, och jag är inte sämre än att jag kan ändra uppfattning vid bra motargument. Dock är det – eventuella politiska krav släppta – ändå synd att samhället ger så mycket mindre uppmärksamhet (tänk galor, insamlings-drives med mera) till denna cancerform än vad det ger till t.ex. bröstcancer.

11. Anser ni att ord mot ord under några omständigheter, t.ex. i våldtäktsfall, skall kunna utgöra tillräcklig grund för fällande dom (även om teknisk stödbevisning eller tredjepartsvittnen saknas)?

Om ord står mot ord ställs rätten inför stora svårigheter att bedöma målet. Problematiken är svår att lösa, men bevisning ska vägas lika i våldtäktsfall som i andra fall. Centerpartiet vill ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning vilket i viss mån skulle möjliggöra fler fällande domar. Men man ska vara medveten om att många av dagens bevisproblem för åklagarna skulle kvarstå.

Låter som att (C) – i likhet med övriga svaranden hittills, som tur är – har tillbörlig juridisk nykterhet kring denna fråga. Det verkar som att oskuldspresumtionen inte kommer att förbytas i omvänd bevisbörda någon gång snart, vilket vi som modern rättsstat bör vara tacksamma för.

Stort tack till Centern för att de tog sig tid att svara på mina frågor!

Annonser

One comment

  1. Det verkar som att oskuldspresumtionen inte kommer att förbytas i omvänd bevisbörda någon gång snart, vilket vi som modern rättsstat bör vara tacksamma för.

    Ha! Ska vi slå vad?
    (Fast det beror förstås på vad du anser vara ”snart”)

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s