(FP) Svar kring manspolitiska frågor

Folkpartiet, partisymbolTredje parti ut att återkomma med svar på mina ”manspolitiska” frågor blev Folkpartiet. (Sedan tidigare har även Kristdemokraterna samt Socialdemokraterna svarat.) Här nedan återges deras svar, samt några korta reflektioner från min sida. (Den huvudsakliga bedömningen av deras svar lämnar jag dock åt er att göra individuellt.)

Fetstil = min ursprungliga fråga, kursiv stil = (FP) svar, normal brödtext = mina kommentarer.

1. Anser ni att män som grupp i Sverige av idag är överordnade kvinnor som grupp? (Om ”Ja”, exemplifiera gärna vilka formella eller informella rättigheter ni anser att män har som kvinnor saknar.)

I de flesta områden är det kvinnor som dragit det kortaste strået, det gäller till exempel tillgång till maktpositioner och löner. Inom andra områden, som exempelvis vid vårdnadstvister och våldsutsatthet, är det tvärtom.

När det gäller det där med lönerna vore det (vilket jag tidigare berört) intressant ifall partierna vore tydligare med hur stor del av skillnaderna i inkomst mellan könen de anser bero på diskriminering/orättvisa, och hur mycket de anser beror på fria val. På det stora hela dock ett tämligen nyanserat och bra svar – och det första partiet hittills som konkret nämner manliga ”maktunderlägen”!

2. Anser ni att män som grupp har något som helst kollektivt ansvar för vad individuella brottslingar av manligt kön gör?

Nej.

Hatten av för föredömlig tydlighet.

3. Ungefär 1/3 av de fysiskt skadade av partnervåld är män, men trots det finns det försvinnande få (och undermåligt finansierade) mansjourer. Har ni några konkreta förslag för att förbättra situationen för utsatta män, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Kvinnojourer och mansjourer är en kommunal fråga, du får därför kolla med Folkpartiet i din kommun.

Fair enough.

4. Jag menar att utpekade faderskandidater (utanför äktenskap) bör ha rätt att kräva faderskapstest, och att det inte skall vara möjligt att bli underhållsskyldig utan positivt testresultat. Stödjer ni denna uppfattning?

Ja, vi tycker att det är viktigt att barn får kännedom om vem som är deras förälder. Frågan är dock inte helt enkel då inte alla test med säkerhet visar detta.

Viss försiktighet i andra delen av svaret, men jag är tacksam för dess inledande ”Ja”. Bra!

5. På liknande manér anser jag att genom test bevisade pappor automatiskt bör få gemensam vårdnad om barnet, även om föräldrarna inte är gifta. Stödjer ni denna uppfattning?

Nej, vårdnad följer inte automatiskt av fader- och moderskapet, utan en helhetsbedömning måste göras som handlar om familjesituation och barnets bästa.

Jag börjar inse att jag borde formulerat frågan vassare: ”Anser ni att gemensam vårdnad bör vara utgångsläget även när föräldrarna inte är gifta/sammanboende, och att eventuella avsteg från detta behöver baseras på synnerliga omständigheter?” Som det nu är, verkar det ha blivit lite för enkelt för partierna att gömma sig bakom den där ”helhetsbedömningen”… (som onekligen är svår att argumentera emot.)

6. Trots överlag likvärdiga resultat på nationella prov, har svenska skolpojkars betyg hamnat märkbart efter deras kvinnliga klasskamraters. Har ni några konkreta förslag för att motverka denna betygsdiskriminering, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Medan flickors resultat på traditionellt manligt könade områden har förbättrats har pojkars resultat på traditionellt kvinnligt könade områden stått still. Detta gäller bland annat läsning. Detta är en av våra 4 mest prioriterade jämställdhetsfrågor inför valet 2014. Redan idag har regeringen gett Skolverket i uppdrag att särskilt se över detta.

Det är bra att pojkars specifika situation lyfts fram, och även att det tydligen finns en konkret åtgärd (om än så länge på utredningsstadiet) på gång. Dock är det lite trist att 3/3 partier så här långt undvikit att kommentera det faktum att det faktiskt föreligger en diskrimineringsproblematik som drabbar pojkar.

7. Även inom högre utbildningar (och särskilt i examina därifrån) råder det en generell brist på manliga studenter. Har ni några konkreta förslag för att rätta till denna obalans, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Se föregående svar.

8. Pojkar/män begår självmord i betydligt högre utsträckning än flickor/kvinnor. Har ni några konkreta förslag på hur pojkars/mäns psykiska hälsa skall ges större uppmärksamhet och förbättras, och hur ser dessa i så fall (i korthet) ut?

Folkpartiet vill höja kompetensen inom psykiatrin. Frågan är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns föreställningar om flickor och pojkars känsloliv, där pojkar förväntas vara ”starka” och ”bita ihop”, vilket ökar risken att pojkar inte tar kontakt med någon om de mår dåligt. Det är därför viktigt att alla människor ska behandlas som de individer de faktiskt är, inte minst i skolan.

Det är därför viktigt att det finns personal på skolan som har kunskap kring dessa frågor. Som kan uppmärksamma lärare på vikten att inte behandla barn olika på grund av kön. Exempel som brukar tas upp är att man skäller mer på pojkar än på flickor, man pratar med längre meningar med flickor än med pojkar, man ber flickor titta in i kameran medans pojkar får leka vidare när man fotograferar dem och så vidare. Allt detta bidrar till att utveckla våra kompetenser olika, vår självbild och det vi tänker att omgivningen förväntar sig av oss.

Även frågan om genuspedagoger är en kommunal fråga.

Konkreta förslag på handling lyser med sin frånvaro, vilket givetvis är synd. I ande dock ett bra svar, då det tydligt pekar på skillnader i bemötande som slår mot pojkar, vilket tyder på medvetenhet inför problematiken.

9. Anser ni att omskärelse av män under 18 år skall vara lagligt av icke-medicinska skäl, t.ex. av religiösa skäl?

Ja. Våra argument hittar du här: https://www.folkpartiet.se/politiker/ministrar-i-regeringen/erik-ullenhag/debattartiklar/darfor-bor-manlig-omskarelse-inte-forbjudas/

Personligen köper jag inte Ullenhags argumentation. Ett uttalande som detta:

”Men jag är inte beredd att ta initiativ till lagändringar som innebär att majoritetssamhället ska berätta för judar och muslimer att de har drabbats av övergrepp när de själva inte uppfattar att deras rättigheter är kränkta.”

…är nonsens, eftersom det är svårt för ett 8 dagar gammalt barn att tala för sina rättigheter. Sedvänjan är fortfarande tämligen uppenbart i strid med FN:s barnkonvention, och föräldrars religionsfrihet bör aldrig få trumfa barns rätt till kroppslig integritet. Svagt av liberala (FP) att inte tydligt ta ställning emot.

10. Det dör betydligt fler män av prostatacancer än vad det dör kvinnor av bröstcancer. Trots det erbjuds kvinnor gratis mammografi via den offentliga vården, medan män inte erbjuds motsvarande prostataundersökning. Har ni planer på att införa denna omsorg även för män?

Nej. Det har att göra med tillförlitligheten i proven, kostnader och effekt vad gäller minskad dödlighet, eller för att uttrycka det som en kollega: ”På grund av bayesisk statistik”. http://inslag.se/journal/2009/2/12/michael-jackson-och-bayes-teorem.html (Sidan har egentligen inte alls med Folkpartiets politik att göra, men du verkar filosofiskt lagd, därför klippte jag in den.)

Allt eftersom svaren på denna fråga droppar in, börjar jag inse att det kanske faktiskt finns goda skäl till varför den screening jag efterfrågar inte är införd än. Då får jag inte vara sämre än att jag inkluderar denna input i min världsbild.

PS. Stilpoäng till (FP) för ett kreativt och underhållande sätt att motivera sin hållning!

11. Anser ni att ord mot ord under några omständigheter, t.ex. i våldtäktsfall, skall kunna utgöra tillräcklig grund för fällande dom (även om teknisk stödbevisning eller tredjepartsvittnen saknas)?

I många rättsfall saknas teknisk bevisning och då är det de inblandade och eventuella vittnens utsago som får utgöra grund för domen. Bevisbördan ligger på åklagarsidan och beviskravet är den åtalade har gjort det hen är åtalad för ”utom rimligt tvivel”.

Än så länge är det tack och lov inget parti som verkar ge sken av någon vilja att urholka beviskraven (och därmed rättssäkerheten) i sexualbrottsmål, så ej heller (FP). De sistnämnda skall även ha ett litet plus i kanten för den könsneutrala formuleringen kring den misstänkte.

Stort tack till Folkpartiet och deras Sofia Karlsson för att de tog sig tid att svara på mina frågor!

Annonser

2 comments

 1. Några små inpass
  Svaret på fråga 4 var ett icke-svar, eftersom frågan gällde mäns rättighet till att få faderskapet testat när det råder tvivel om deras faderskap (och vi har frågan om underhåll i botten). FP svarade ”Ja” med hänvisning till att det är viktigt att barnet får veta vilka föräldrar det har. Men det var inte det frågeställningen gällde. Frågeställningen hade inte ett smack med barnets rätt att göra, det handlade om rättssäkerheten för män. Så, jag ger FP klart underkänt på den punkten.

  På fråga 9 är det svårt att inte bli sarkastisk med avseende på det inlänkade svaret där Ullenhag säger:

  Avgörande för mig är att kravet på att manlig omskärelse ska förbjudas nästan aldrig förs fram av män som själva är omskurna.

  Jag har sett åtskilliga män i olika inslag vittna om de bestående men de fått på grund av de blivit omskurna, och det har också förekommit att småpojkar avlidit i sviterna av att ha blivit omskurna – på reguljära sjukhus, av riktiga läkare. (Vill minnas att det var ett sådant fall ganska nyligen i Norge.) Så jag kan bara sluta mig till att Ullenhag är obildad och populistiskt bara fegar från att ta ansvar i en obekväm fråga.

  Fråga 10, Bra att de gav en länk till ”bayesisk statistik” där. Det var precis det jag hänvisade till i min kommentar på denna fråga i det första svaret (från KD). Som sagt, detta gäller ju mycket mer än bara screening för cancer. Såna här saker spelar ju in även i andra frågor, såsom till exempel att mediciner testas för män, där det då framhålls som att man satsar på män och ignorerar kvinnor, medan det tvärtom handlar dels om ökade risker (t.ex. att kvinnor kan vara eller bli gravida när de testar mediciner, vilket inte bara komplicerar utvärderingen av resultat, utan också kan utgöra en påtaglig risk för fostret), dels att den kvinnliga biologin är mer komplicerad med sitt cykliska månadsförlopp vilket komplicerar all testning.
  Liknande saker går förstås igen också i andra områden som inte har med medicin att göra.

Dela gärna med dig av din åsikt, men tänk på att bemöta andra som du själv skulle önska bli bemött!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s